Cotton fabric is made of pure natural fibers. The fibers of cotton are transformed into yarn and then woven or knitted into fabrics. The tighter the cotton fibers are woven, the stronger the fabric will be. If the cotton fibers used come from a good breed with long fibers, the texture of the fabric will be smooth and durable.

Many of you have had the feeling of changing many pillows when you cannot sleep well at home. But instead, you sleep so well in the hotel rooms so that you grab the pillow and ask the hotel what kind of pillow it is.

There are many types of curtains and blinds such as s-fold curtains, pleat curtains, roman blinds and eyelet design curtains. Fabrics are main components of curtains which vary from dim-out, black-out and sheers. In addition to curtain types and fabrics, the hotels pay more attention to the details of the design, the fabric texture, pattern, curtains style and sewing is made on the basis of the hotel style and function as well as the satisfaction of the hotel guests.

การพักผ่อนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแขกผู้เข้าพัก โรงแรมจึงใส่ใจในการเลือกเนื้อผ้าเพื่อความประทับของแขกผู้เข้าพัก และปัจจัยสำคัญที่ควบคู่กันไปก็คือ ความคงทนของเนื้อผ้า และการดูแลรักษาที่ง่าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงแรม ซึ่งจากประสบการณ์ในการผลิตเครื่องนอนส่งโรงแรมมาแล้วกว่า 200 โรงแรมทั่วโลก ทำให้บีเฮ้าส์รวบรวมเป็นมาตรฐานแนะนำสำหรับงานโรงแรมดังนี้

จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 35 ปีที่บีเฮ้าส์เข้าสู่ธุรกิจเครื่องนอนและของใช้สำหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในมาตรฐานสากลของเครื่องนอนตามความต้องการของแขกผู้เข้าพัก และตาม Brand standard ของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงในเรื่องคุณภาพสินค้าอีกด้วย

สิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ดีๆ นี่คือสิ่งที่จุดประกายแนวความคิดในการสร้างอาคารสำนักงานของบีเฮ้าส์ อาคารสำนักงานใหญ่ของบีเฮ้าส์ ตั้งอยู่ริมถนนเสนานิคม 1 เป็นอาคารสีขาวสูง 2 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตร.ม. ลักษณะโครงสร้างเรียบง่ายแต่มีความโดดเด่น ด้วยตัวอาคารที่มีความสูงโปร่งถึง 12 เมตร ล้อมรอบด้วยกระจกบานใหญ่และต้นไม้ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ แบ่งออกเป็นหลากหลายโซน ผสมผสานในการตกแต่งแต่ละพื้นที่ใช้สอยให้ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy